~Read ♖ Varlık Vergisi ve "Türkleştirme" politikaları (Tarih dizisi) ♴ PDF or E-pub free

~Read ⚈ Varlık Vergisi ve "Türkleştirme" politikaları (Tarih dizisi) ♌ T rkiye, kinci D nya Sava na fiilen kat lmam olsa bile sava n yaratt ko ullardan etkilenmi tir Milli ef in st n diplomatik becerileri ile atlat lan bu d nem, uzun y llar g zden ka an ka r lan bir miras b rakm t r Varl k Vergisi Elbette ulus devlet ideolojisinin farkl bir ve hesi olarak de erlendirilmesi gereken Varl k Vergisi uygulamas , devletin ulusal burjuvazi yaratmak konusundaki srar n n bir yans mas eklinde de okunabilir Bunlar n yan s ra d nemin bas n n n olaya bak , az nl klar zerinde estirilen ter r, uygulayac lar n da bir s re sonra kontrol nden kan geli meler, yakla k on alt ay s ren k e bucak temizlik harek t , bu uygulamadan arta kalanlar Varl k Vergisi uygulamas , T rkle tirme politikalar n n bir devam d r elbette Bir tekile tirme ve dahil etme politikas d r Servetin, Deli Dumrul usul yeniden da t m d r Ancak bunlardan daha nemlisi fiilen olmasa bile manen bir devaml l k yaratm olmas d r T rkiye de kalan az nl klar ne yapmamalar gerekti i konusunda yeterli bilgiyi edinmi lerdir Toplumlar n neyi, nas l an msad klar zerine, tarihsel bir deneyim olan Varl k Vergisi uygulamas , toplumsal haf zan n retilmesi a s ndan da olduk a nemli bir izlek sunmaktad r Bu izlek, T rkiye toplumunun kendi tarihinde varolan b yle bir olay kar s nda g zler falta gibi kapal kalabilmesidir Ayhan Aktar n kitab yaln z bir vergi kanunu olarak de il ayn zamanda bir T rkle tirme politikas olarak da Varl k Vergisi uygulamas n incelemektedir Varl k Vergisi uygulamas n n yan s ra, bir anlamda bu uygulamaya kadar ad m ad m y kselen homojenle tirme nin portreyi tamamlayan g lgelerini de ilave etmektedir, T rk Yunan n fus m badelesi veTrakya Yahudi olaylar gibi Lozan dan kinci D nya Sava sonuna kadar devam eden ilk T rkle tirme dalgas n resmetmektedir Land Degradation And Society kinci D nya Sava na fiilen kat lmam olsa bile sava n yaratt ko ullardan etkilenmi tir Milli ef in st n diplomatik becerileri ile atlat lan bu d nem From Cameroon to Paris: Mousgoum Architecture In and Out of Africa uzun y llar g zden ka an ka r lan bir miras b rakm t r Varl k Vergisi Elbette ulus devlet ideolojisinin farkl bir ve hesi olarak de erlendirilmesi gereken Varl k Vergisi uygulamas Nocturnum: Long Shades devletin ulusal burjuvazi yaratmak konusundaki srar n n bir yans mas eklinde de okunabilir Bunlar n yan s ra d nemin bas n n n olaya bak Gallery Bundu: A Story about an African Past az nl klar zerinde estirilen ter r Links to the Diasporic Homeland uygulayac lar n da bir s re sonra kontrol nden kan geli meler Given Time: I. Counterfeit Money yakla k on alt ay s ren k e bucak temizlik harek t Cockney Past and Present: A Short History of the Dialect of London bu uygulamadan arta kalanlar Varl k Vergisi uygulamas The Birth of Industrial Britain: 1750-1850 T rkle tirme politikalar n n bir devam d r elbette Bir tekile tirme ve dahil etme politikas d r Servetin The Ra Expeditions Deli Dumrul usul yeniden da t m d r Ancak bunlardan daha nemlisi fiilen olmasa bile manen bir devaml l k yaratm olmas d r T rkiye de kalan az nl klar ne yapmamalar gerekti i konusunda yeterli bilgiyi edinmi lerdir Toplumlar n neyi Brides For Brazen Gulch (Silhouette Yours Truly, nas l an msad klar zerine Getting into Print: The Decision-Making Process in Scholarly Publishing tarihsel bir deneyim olan Varl k Vergisi uygulamas O Fio da Navalha toplumsal haf zan n retilmesi a s ndan da olduk a nemli bir izlek sunmaktad r Bu izlek Attack on Titan 26 T rkiye toplumunun kendi tarihinde varolan b yle bir olay kar s nda g zler falta gibi kapal kalabilmesidir Ayhan Aktar n kitab yaln z bir vergi kanunu olarak de il ayn zamanda bir T rkle tirme politikas olarak da Varl k Vergisi uygulamas n incelemektedir Varl k Vergisi uygulamas n n yan s ra Plr 2004 bir anlamda bu uygulamaya kadar ad m ad m y kselen homojenle tirme nin portreyi tamamlayan g lgelerini de ilave etmektedir Globalising the Climate: Cop21 and the Climatisation of Global Debates T rk Yunan n fus m badelesi veTrakya Yahudi olaylar gibi Lozan dan kinci D nya Sava sonuna kadar devam eden ilk T rkle tirme dalgas n resmetmektedir T rkiye neden %99,9 u m sl man bir lke olarak adland r yor kendini, i te bu y zden.